Pájina aktualizada iha 06:13h, sabado 24 Juñu

Obama despede hosi prezidénsia no rekoñese katak EUA seidauk ultrapasa rasizmu

11 de Janeiro de 2017, 22:31

Iha nia diskursu ikus, Barack Obama rekoñese ona katak maski nia eleisaun hanesan istóriku tanba sai hanesan Prezidente afro-amerikanu dahuluk, rasizmu sei kontinua iha EUA no iha "serbisu barak maka sei halo" hodi halakon hanoin sira hasoru ema minoria sira.


 Scott Olson/Getty Images/AFP

"Hafoin ha'u nia eleisaun, ko'alia maka'as kona-ba Estadus Unidus pós-rasial ida. Hanoin ne'e, maski ho intensaun di'ak, nunka sai realista. Tanba rasa sai nafatin hanesan forsa maka'as no dalabarak fahe ita nia sosiedade", Obama hatete iha nia diskursu ikus nu'udar Prezidente iha Chicago.

La haluha polémika sira kona-ba nia susesor, Obama alerta ona, iha loron-tersa kalan, katak demokrasia norte-amerikanu hasoru teste todan ida, no apela ona ba nia apoiante sira atu "hato'o sasin" hodi oinsá kria "paktu sosial" foun ida.

"Demokrasia presiza hanoin báziku ida solidariedade nian. Maski iha ita nia diferensa sira, ita hamutuk iha hanoin ne'e. Ita sei falla ka manán hamutuk. Ita hotu, la haree ba partidu sira, tenki entrega aan ba knaar hodi harii fali ita nia instituisaun demokrátiku sira", nia afirma hodi adapta ba nia slogan kampaña “Yes we can” (“Sim, ita bele) ba “Yes we did” (“Sim, ita halo ona”).

Maski nunka tema diretu Trump, Prezidente repete fali nia kompromisu ho transferénsia pasífiku ida poder nian: "Depende hosi ita hotu hodi hametin katak ita nia Governu bele ajuda ita hodi ultrapasa dezafiu barak ne'ebé ita sei hasoru".

Eleitu iha tinan 2008, Obama defende ona katak nia nasaun ohin loron hanesan "fatin di'ak ida no forte liu" no atribui dezenvolvimentu sira ne'e ba ema norte-amerikanu sira. "Imi maka hanesan mudansa", nia afirma.

Iha ema rihun 20 resin nia oin ne'ebé halibur hamutuk iha sentru konvensaun McCormick Place iha Chicago - balun hakilar beibeik "Tinan haat tan" - Obama agradese ona ba nia kompatriota sira tanba halo nia sai ona hanesan Prezidente ida ne'ebé "di'ak liu" no sai hanesan "mane ida di'ak liu" iha tinan ualu ikus ne'e.

Semana rua antes hakotu nia knaar, Obama fó elojiu ba Joe Biden, ne'ebé nia hatete katak sai hanesan nia eskolla dahuluk no di'ak liu ba visi-prezidente, no agradese ona ba nia feen no nia oan-feto sira, Malia ho Sasha.

ho Lusa


Comentários

Critério de publicação de comentários