Pájina aktualizada iha 22:03h, kuarta-feira 23 Maiu

Governu timoroan aprova asinatu ba koperasaun foun defeza nian ho Portugal

18 de Maio de 2017, 22:02

Iha loron-kinta ne'e Governu timoroan fó sai ona katak aprova tiha asinatura ba Programa-Kuadru foun hosi Koperasaun iha Domíniu Defeza nian ho Portugal, ne'ebé sei hala'o to'o tinan 2022 no sei asina iha semana oinmai, iha Lisboa.


Iha komunikadu, Konsellu Ministru sira timoroan nian informa katak programa foun, ne'ebé haree ba aspetu koperasaun bilateral ne'ebé hahú iha tinan 2002, aprova ona iha loron-tersa ne'e.

Programa foun, vale ba tinan lima oinmai, sei asina iha semana oinmai, iha Lisboa, durante vizita hosi ministru Defeza timoroan nian, Cirilo Cristóvão, iha Portugal.

Programa ba tinan lima oinmai "inklui projetu oioin hosi koperasaun iha domíniu Defeza nian, ho espesial reflesaun iha kapasitasaun institusional, formasaun ba rekursu ema nian no uzu hosi lian portugeza", nia hatete.

Akordu-Kuadru Koperasaun entre nasaun rua ne'e asina tiha ona iha loron 20 Maiu 2002, aliña objetivu estratéjiku sira ba koperasaun global entre Timor-Leste ho Portugal.

Iha reuniaun loron-tersa nian Konsellu Ministru aprova mós proposta ida hosi Ministériu Defeza kona-ba efetivu hodi inkorpora iha Forsa sira Defeza Timor-Leste nian (F-FDTL) hahú tinan 2018, hodi kumpri orientasaun estratéjiku sira hosi planu Forsa 2020 nian.

"Efetivu anual hodi inkorpora iha F-FDTL, hahú hosi 2018, sei hamutuk mane/feto na'in 600, iha klase prasa sira", refere hosi komunikadu.

ho Lusa

 


Comentários

Critério de publicação de comentários