Pájina aktualizada iha 03:27h, kuarta-feira 19 Jullu

Xanana Gusmão hakarak atu CNRT analiza falla iha lejislativu timoroan nian

04 de Agosto de 2017, 22:03

Iha loron-sesta ne'e Xanana Gusmão hatete katak CNRT tenki analiza kauza sira hosi falla eleitoral iha lejislativu sira iha Timor-Leste, liuliu iha munisípiu sira ne'ebé sofre "lakon maka'as", hodi bele fortalese nia kapasidade polítika.


Iha diskursu ida ne'ebé maka nia fó sai demisaun nu'udar prezidente partidu nian no ne'ebé nia defende katak Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) tenki hanesan opozisaun no la halo parte iha koligasaun ruma Governu nian, Xanana Gusmão husu ona debate ida hanesan "espíritu honestidade nian" no klareza".

"Sei iha tempu no fatin hodi ema tomak bele halo relatóriu ida kona-ba situasaun, susar sira ka problema sira ne'ebé ema ida-idak hasoru", nia hatete iha abertura hosi konferénsia ida ne'ebé agora sei halo to'o loron-domingu no la loke ba públiku".

"Ha'u sei husu atu debate sira alimenta espíritu honestidade nian no atu hato'o problema sira ho klareza, hodi nune'e, hafoin ita hatene tiha kauza loloos hosi falla sira, ema ida-idak bele reflete, ho konsiénsia no sinseridade, kona-ba sira nia hahalok no bele asumi sira nia responsabilidade", nia hatete.

Hanoin hikas fali katak CNRT pasa hosi partidu ne'ebé maka hetan liu votu - ho fatin 30 iha parlamentu - ba partidu daruak ne'ebé maka hetan liu votu, lakon hasoru Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) - lakon fatin ualu no lakon votu hamutuk rihun lima resin.

Nia afirma katak lakohi "hamosu krítika sira, ne'ebé bele hamosu ka bele desvaloriza serbisu hosi kuadru tomak", Xanana Gusmão defende ona katak presiza "análize klean ida" kona-ba saida maka halo CNRT lakon votu sira relasionadu ho tinan 2012.

Entre kauza sira ba diminuisaun votante sira nian, Xanana Gusmão hatete katak militante sira karik la ba vota, ka balun muda ona partidu no balun la hatene ka "la fiar iha programa" partidu nian.

"Ita nia povu maioria laiha konfiansa iha programa partidu nian. Faktu ne'e hanesan direitu lejítimu ida hosi maioria no partidu tenki respeita vontade ne'ebé hatudu iha rezultadu hosi eleisaun sira", nia hatete.

Xanana Gusmão rekoñese mós katak rezultadu hatudu katak eleitoradu timoroan "la husik atu hetan influénsia hosi "figura sira", la hatán ho votu sira bainhira "CNRT tenta promove ‘Vivas ao Maun Boot' ho dalan la agradável no abuzivu, iha referénsia ba nia aan rasik.

"Maioria hosi ita nia povu hatene ona katak CNRT laiha kapasidade hodi halo parte iha governu. Rezuktadu hosi eleisaun sira hanesan teste di'ak ida ba governasaun CNRT nian, durante tinan 10 nia laran", nia hatutan mós.

Líder hosi CNRT to'o agora ne'e esplika katak dezde votasaun nia buka halo "reflesaun klean ida kona-ba rezultadu" hosi eleisaun sira no to'o ona oras hodi rona "hanoin sira, iis sira, sentimentu sira" hosi kuadru sira seluk partidu nian.

Xanana Gusmão, ne'ebé prezidi CNRT dezde harii partidu ne'e iha tinan 2007, hatete ona katak enkontru ne'ebé hala'o iha findesemana ne'e tenki serve hodi foti "desizaun importante sira kona-ba planu partidu nian ba tinan lima oinmai".

Xanana felisita ona povu timoroan "ba maturidade polítika, ne'ebé hatudu iha fulan ida nia laran hosi kampaña polítiku sira to'o loron eleisaun nian no to'o agora", símbolu ida katak "dame ho estabilidade hetan ona abut klean sira" iha Timor-Leste.

Nia felisita mós partidu polítika sira ne'ebé halo atuasaun ho respeitu ba demokrasia, hodi afirma "valor sira ne'ebé estabelese iha Konstituisaun, kona-ba toleránsia, respeitu maka'as no, liuliu, respeitu ba vontade soberanu povu nian".

Nia husik mós agradesimentu sira ba observador sira no jornalista sira nasional ho estranjeiru sira nune'e mós ba forsa sira Defeza no Seguransa nian no felisita ona serbisu hosi militante sira no dirijente sira partidu nian iha prosesu eleitoral.

ho Lusa

 


Comentários

Critério de publicação de comentários