Pájina aktualizada iha 01:56h, sesta-feira 26 Maiu

Facebook hetan multa iha España ho 1,2 ME tanba falta iha protesaun informasaun nian

11 de Setembro de 2017, 23:09

Ajénsia Española ba Protesaun Informasaun sira nian (AEPD) fó sai iha loron-segunda ne'e katak desidi fó multa ba Facebook ho folin euro millaun 1,2 tanba rekolla informasaun pesoal sira kona-ba uzuáriu sira lahó nia konsentimentu.


"Ajénsia deklara ezisténsia hosi infrasaun todan rua no ida ne'ebé todan tebes tanba inkumprimentu lei hosi protesaun informasaun sira no obriga ba Facebook multa ida ho folin total euro millaun 1,2", haktuir hosi komunikadu ida hosi instituisaun ne'ebé haruka ba imprensa.

Informasaun sira kona-ba ideolojia, seksu, fiar relijiozu nian, gostu pesoal sira ka navegasaun sira hanesan rekolla diretamente, ho baze hosi interasaun ho serbisu sira ka dezde pájina sira seluk maski uzuáriu la hetan informasaun kona-ba utilizasaun no finalidade ne'ebé Facebook sei fó ba uzuáriu sira, haktuir hosi AEPD.

Ajénsia subliña katak empreza norte-amerikanu laiha konsentimentu ida "evidente, espesífiku no informadu" hosi utilizador sira hodi trata sira nia informasaun no katak informasaun ne'ebé oferese hanesan la adekuadu.

Iha fatin seluk, informasaun pesoal sira mós la kansela tomak bainhira sira laiha utilidade ba parte ikus hodi bele hetan rekolla, no bainhira uzuáriu sira deklara ba nia eliminasaun.

AEPD konstata mós katak rede sosial trata informasaun sira "ne'ebé hetan protesaun espesial" hodi halo publisidade lahó hetan lisensa ne'ebé hatudu hosi utilizador sira, nune'e mós ne'ebé husu hosi norma sira protesaun informasaun nian.

Rede sosial Facebook hahú agora iha fulan rua hodi bele reklama ba multa ne'e.

ho Lusa

 


Comentários

Critério de publicação de comentários