Pájina aktualizada iha 17:41h, kuarta-feira 18 Jullu

PR timoroan apela ba diálogu ho apoiu maka'as entre Governu no opozisaun parlamentar

11 de Outubro de 2017, 22:37

Prezidente Repúblika timoroan nian apela iha loron-tersa ne'e ba partidu lima ne'ebé eleitu ba Parlamentu Nasional hodi ajuda malu maka'as, kumpri kompromisu ne'ebé sira halo ona hodi kontribui ba dame, estabilidade no dezenvolvimentu Timor-Leste nian.


"Ha'u rona no simu ona ho ksolok hanoin ida katak partidu ida-idak hakarak kontribui ba dame no estabilidade. Ha'u rona no senti katak partidu tomak hakarak ajuda malu hodi dezenvolve ita nia nasaun no hadi'a povu nia kualidade moris iha ohin loron no iha futuru", Francisco Guterres Lu-Olo hatete iha mensajen ida ba nasaun.

Mensajen ba "povu doben" timoroan - transmiti hosi rádiu no televizaun no fahe iha pájina Prezidénsia Repúblika nian iha rede sosial Facebook - divulga iha tempu ida ne'ebé iha tensaun polítika balun iha Timor-Leste ho opozisaun, maioria, oferese karta ida ba Prezidente hodi sai hanesan alternativu Governu nian bainhira Programa Governu nian la hetan aprovasaun iha debate iha plenáriu semana oinmai.

Testu, ne'ebé entrega iha loron-tersa ba Parlamentu Nasional, Lu-Olo refere katak senti konfiante katak partidu sira hotu sei fó nia opiniaun sira no kontributu hodi hadi'a dokumentu hodi bele sai nune'e hanesan programa Governu nian, hanesan programa ida hosi ema tomak nian "iha programa nasaun ida nian".

"Ha'u fiar katak deputadu sira hotu sei iha maturidade polítika, sei kolabora hodi hadi'a proposta hosi programa Governu dahitu nian, hodi hadi'a povu sira nia moris iha loron ohin no iha futuru", nia hatete.

"Nu'udar Prezidente Repúblika, ha'u sei halo nafatin diálogu ho partidu polítika tomak, ne'ebé okupa ka la'e fatin ida iha parlamentu nasional, ho organizasaun tomak hosi sosiedade sivil, ho baze iha ha'u nia kompromisu sira".

Iha mensajen, Lu-Olo felisita ona asaun ne'ebé halo durante prosesu negosiasaun nian hodi harii Governu dahitu ne'ebé "partidu sira hosi opozisaun hatudu maturidade polítika no sentidu Estadu nian" hodi promete "opozisaun konstrutivu" ida.

"Ha'u hanoin katak opozisaun konstrutivu ida serve hodi aprezenta proposta ida hodi hadi'a governasaun, hodi hadi'a kualidade ita nia povu nia moris. Ha'u fiar katak Governu dahotu sei sai firmi tanba partidu sira hotu konserva sira nia prinsípiu, valor sira no kompromisu sira no sira fiar iha estabilidade governativu no ho sentidu Estadu nian", nia hatete.

Lu-Olo rekoñese katak prosesu formasaun Governu nian "demora tebes" maibé insisti katak "tempu la'ós hanesan fatór importante ida iha situasaun espesial ne'e" no katak "importante liu maka kualidade" hosi buat ne'ebé harii.

Xefe Estadu fó hanoin hikas "kompromisu sira" ho "promesa sira" ne'ebé nia halo bainhira simu pose iha loron 20 Maiu, entre sira maka administra ho di'ak Konstituisaun Timor-Leste nian.

"Ita nia Konstituisaun hanesan aas liu rikusoin tomak iha mundu ne'e, tanba hanesan rikusoin ida mai ita hotu, mane ka feto, katuas-ferik ka joven sira, ho fiar ka kbiit ne'ebé iha no ne'ebé maka mai hosi aldeia tomak iha Timor-Leste", nia hatete.

Entre direitu sira ne'ebé garanti hosi lei baze, nia fó hanoin katak, iha ida ne'ebé ko'alia kona-ba hili Prezidente no membru sira hosi Parlamentu Nasional, ne'ebé iha loron 22 Jullu liubá ema timoroan sira sira hili ona deputadu na'in 65 hosi partidu lima.

Hosi votu ne'e laiha partidu ida maka hetan maioria absoluta, bele "governa mesak durante tinan lima oinmai" no, tanba ne'e, maka "povu hein ho husu atu forsa polítika lima ne'e bele fó liman ba malu".

Hanesan "responsabilidade hosi (...) partidu ida-idak hodi hatudu oinsá maka bele fó liman ba malu" no la'ós "responsabilidade hosi Prezidente Repúblika nian" ne'ebé tenki "rona no apoia" de'it ho baze iha nia kompeténsia konstitusional sira.

"Ha'u iha dever hodi ajuda partidu sira hodi aumenta espíritu toleránsia nian no unidade nasional, hametin dame no estabilidade no garanti respeitu ba Konstituisaun", nia hatete.

Nia afirma katak ho espíritu ne'e maka nia hahú diálogu ho partidu tomak hafoin eleisaun sira no ho "haksolok" hafoin halo diálogu ne'e maka sai desizaun hodi hili Mari Alkatiri nu'udar primeiru-ministru, determina iha koligasaun entre Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) ho Partidu Demokrátiku (PD).

Lu-Olo senti konfiante katak instituisaun sira hosi Estadu, sosiedade sivil ho meiu komunikasaun sosial sira sei hatene serbisu hamutuk.

"Ha'u husu, no fiar iha povu, liuliu ba joven sira, hodi hela hakmatek bainhira deputadu sira reflete hela iha programa ne'ebé governu aprezenta, hodi hadi'a ita nia moris. Ita hotu hakarak dezenvolve nasaun ho ita nia kapasidade", nia hatete.

"Ita la'ós hadook partidu ruma ka organizasaun ruma ka ema ruma. Hodi serbi povu, ita tenki rona malu, hatene halo diálogu, kompromete ho baze iha prinsípiu sira no iha valor sira, hodi hetan dalan di'ak ida, hodi halo di'ak liután. Ha'u fiar katak hamutuk ita bele halo ne'e", nia hatete.

ho Lusa

 


Comentários

Critério de publicação de comentários