Pájina aktualizada iha 17:45h, kuarta-feira 18 Jullu

Banku Mundial hatete katak Áfrika hasoru krizi iha edukasaun

12 de Outubro de 2017, 20:51

Ekonomista-xefe hosi Banku Mundial ba Áfrika subsarianu konsidera iha loron-kuarta ne'e katak rejiaun hasoru hela krizi ida iha edukasuan, hatete katak situasaun ne'e hanesan obstákulu ida ba produtividade ekonomia subkontinente nian.


"Nasaun afrikanu sira gasta besik 15% hosi nia orsamentu iha edukasaun, karik hanesan kuantidade ne'ebé aas liu entre rejiaun sira iha dezenvolvimentu, maibé ita sei iha krizi ida iha edukasaun", afirma hosi Albert Zeufack, ne'ebé ko'alia liuhosi videokonferénsia ida ba jornalista sira hosi nasaun afrikanu oioin, durante aprezentasaun hosi relatóriu Banku Mundial nian ‘Africa’s Pulse’.

Labarik ida entre labarik afrikanu na'in rua ne'ebé maka iha tinan datoluk eskolaridade nian la hatene le no hakerek no aumentu hosi númeru alunu sira iha ensinu primáriu ho sekundáriu la akompaña ho aumentu hosi kompeténsia báziku sira, deklara hosi Albert Zeufack.

Ekonomista-xefe hosi Banku Mundial ba Áfrika subsarianu asinala ona katak falta habilidade hosi leitura no hakerek akontese mós ba maioria hosi populasaun adultu.

"Maski investimentu sériu no sustentável ne'ebé maka nasaun afrikanu sira halo nafatin iha edukasaun, seidauk iha rezultadu di'ak sira", hatutan hosi Albert Zeufack.

Nia hatutan katak hodi hadi'a rezultadu sira iha edukasaun, nasaun afrikanu sira tenki promove efisiénsia di'ak ida iha gastu ho área ne'e, aposta iha kompeténsia báziku sira ho hametin interligasaun entre ensinu vokasional ho merkadu serbisu nian.

"Ita tenki mantén ritmu investimentu nian iha kompeténsia sira, maibé ita tenki hadi'a kualidade hosi despeza iha edukasaun", hatete hosi ekonomista-xefe Banku Mundial nian ba Áfrika subsarianu.

Aumentu ekonómiku sustentável no aumentu hosi produtividade iha kontinente depende hosi kualidade di'ak edukasaun nian, hatutan hosi Albert Zeufack.

ho Lusa

 


Comentários

Critério de publicação de comentários