Pájina aktualizada iha 19:37h, sesta-feira 22 Marsu

Malala Yousafzai komovidu ho haksolok bainhira fila ba Pakistaun

29 de Março de 2018, 23:48

Malala Yousafzai, Prémiu Nobel Dame nian, deklara katak senti haksolok tanba fila ba Pakistaun ba dala uluk dezde nia sai hosi nasaun iha tinan 2012 hafoin hetan tiru iha ulun hosi taliban sira tanba nia defende edukasaun ba labarik-feto sira.


"Ha'u senti haksolok tebes. Ha'u la fiar katak ha'u iha ne'e", nia hatete ho emosaun iha diskursu badak ida iha rezidénsia primeiru-ministru nian, Shahid Khagan Abbasi, iha Islamabad, oras balun hafoin to'o ho surpreza iha Pakistaun.

"Iha tinan lima ikus ne'e, ha'u mehi beibeik hodi bele fila mai ha'u nia nasaun", nia hatutan, no promete katak sei halo nafatin kampaña ba edukasaun labarik-feto sira nain no husu ba ema pakistanés sira atu iha uniaun iha kestaun sira hanesan kuidadu saúde nian no edukasaun nian.

Abbasi felisita ona regresu hosi militante ba direitu feto sira nian, hodi konsidera katak Malala "halo buat barak ona hodi Pakistaun nian naran" no sei hetan respeitu iha nasaun, hanesan hetan ona iha mundu.

Joven ho tinan 20, ne'ebé estuda iha Oxford, to'o iha kapital Afeganistaun nian, Islamabad, akompaña hosi nia aman-inan no ho medida seguransa ne'ebé maka'as.

Nia vizita karik sei dura loron haat no nia planu viajen la fó sai "tanba razaun sira seguransa nian", hatete hosi autoridade sira.

Seidauk hatene katak Malala sei halo viajen ba nia distritu, rai moris fatin, Shangla, ka ba sidade Mingora, ne'ebé hanesan fatin atentadu nian, fatin rua ne'e situa iha Swat (noroeste).

Malala Yousafzai husik Pakistaun entre mate ho moris hafoin tentativa ida hodi oho nia, ne'ebé halo hosi militante taliban sira bainhira nia fila hosi eskola.

Hetan tratamentu iha Inglatera, agora hanesan nia hela fatin, sai ona hanesan símbolu hosi direitu feto sira nian ba edukasaun, halo nia hetan prémiu Nobel Dame 2014 nian, hamutuk ho indianu Kailash Satyarthi.

ho Lusa

 


Comentários

Critério de publicação de comentários