Pájina aktualizada iha 19:35h, sesta-feira 22 Marsu

HRW: Klima tauk nian aumenta entre ativista sira iha Mosambike

13 de Abril de 2018, 21:29

Klima ida tauk nian aumenta daudaun entre ativista sira iha Mosambike, hafoin raptu no baku komentador polítiku ida, iha loron 27 Marsu, refere hosi organizasuan ne'ebé direitu ema nian, Human Rights Watch (HRW), liuhosi komunikadu.


"Falla hosi autoridade sira hodi investiga ho kredibilidade" agresaun sira hasoru "krítiku sira Governu nian" hamosu "klima tauk ida entre ativista mosambikanu sira", refere iha dokumentu.

Atake hasoru Ericino de Salema, iha Maputo, no hafoin ne'e iha relatu hosi ativista sira ba intimidasaun ho ameasa sira karik hosi membru sira forsa seguransa sira Mosambike nian, hatutan hosi komunikadu.

"Ativista na'in neen hatete ona ba Human Rights Watch katak sira moris ho tauk, hafoin simu mensajen sira ho ameasa sira tanba kritika governu", espesifika hosi organizasaun.

Ativista na'in rua hatete katak sira tenki muda rezidénsia, uza karreta ne'ebé la hanesan no muda sira nia asaun loron-loron "hafoin hatene tiha katak iha karreta ne'ebé laiha matríkula tuir sira ka para iha sira nia uma oin iha oras barak nia laran".

Dewa Mavhinga, diretór hosi Human Rights Watch iha Áfrika Austral, konsidera katak "autoridade mosambikanu sira tenki halo asaun lalais hodi hetan evidénsia sira kona-ba espankamentu Salema nian no prende responsável sira", nia hatete.

Responsabilizasaun hosi sé maka halo ona krimi "sei haruka mensajen forte ida ba ema tomak, inklui iha forsa sira seguransa nian, ne'ebé hakarak hamosu atmosfera ida tauk nian".

ho Lusa

 


Comentários

Critério de publicação de comentários