Pájina aktualizada iha 12:45h, tersa-feira 18 Juñu

Tribunal Canbera hahú julgamentu denunsiante eskuta sira iha Timor-Leste

13 de Setembro de 2018, 23:08

Mane na'in rua ne'ebé akuzadu tanba divulga eskuta ilegal sira australiana ba Governu timoroan hahú julgamentu iha loron-kuarta ne'e hosi tribunal Canbera, kapital Australia nian, julgamentu ne'e hahú no la iha prezensa hosi arguidu sira.


Sira na'in rua ne'e hanesan antogu espiaun 'Sasin K' no ninian advogadu, Bernard Collaery.

Iha sesaun dahuluk, prosesu ne'e hare ba tratamentu ne'ebé sei fó ba kestaun seguransa nasional, ho avansu kazu ne'e iha tribunal sira,ne'ebé maka parte rua ne'e afirma katal sei koko atu too akordu ida antes aprezentasaun, iha fulan Outubru, avansa hosi kanal televizivu australianu ABC.

Sesaun loron-kuarta ne'e loke ba publiku, maibe prokurador-jeral federal sei husu atu prova sira barak aprezenta iha privadu, durante julgamentu ne'e.

Eis-espiaun no advogadu ne'e sei hetan kastigu másimu tinan rua iha prizaun se karik konsidera sira hanesan kulpadu hosi tribunal.

Iha tribunal kapital australiana nian liur, ne'ebé maka halao sesaun dahuluk, manifestante sira barak husu ba Governu federal atu levanta akuzasaun sira ne'e kontra suspeitu na'in rua ne'e.

Iha kauza maka kesar ida ne'ebé hato'o hosi parte "Sasin K" ne'ebé fó sai kona-ba eskema eskuta ne'ebé maka monta hosi serbisu sekretu australianu sira iha eskritóriu sira hosi Governu timoroan nian iha Díli.

Eskuta sira ne'e karik monta iha tinan 2004 hosi ekipa ida ne'ebé lidera hosi "Sasin K" durante obra rekonstrusaun eskritóriu sira, ne'ebé oferese hanesan koperasaun umanitáriu hosi Australia.

Tuir relatu sira, hosi eskuta sira ne'e, Governu australianu hetan informasaun ne'ebé permite ajuda hodi favorese intensaun australiana sira nian iha negosiasaun ho Timor-Leste ba fronteira tasi no ba kontrolu zona Greater Sunrise nian, rezerva ida ne'ebé riku ho petróleo no gás.

Tratadu ne'ebé tuirmai asina tiha ona, hatudu katak nasaun ida-idak iha 50% ba área hodi explora, maske parte ne'ebé boot rezerva ne'e halo parte iha teritóriu timoroan nian.

Kuandu iha koñesimentu ba ezisténsia ba eskuta sira ne'e, Dilí halo kedas protestu ba tratadu ne'e no aprezenta kesar ida kontra espionajen hosi Canberra nian iha Tribunal Arbitral Haia, hodi argumenta katak akordu sira ne'e hanesan ilegal tanba asaun hosi Governu australianu ne'e.

Timor-Leste hasai akuzasaun ne'e hanesan asaun fiar ida, no iha fulan-Marsu 2018, nasaun rua ne'e asina tratadu foun ida ne'ebé defini fronteira tasi permanente entre nasaun rua ne'e, no hodi halo Timor simu 70% hosi reseita sira ne'ebé mai hosi esplorasaun Greater Sunrise ne'e.

Dezde tinan 2002 maka "Sasin K" ne'e la sai hosi Australia, hafoin operasaun ida ne'ebé organiza hosi ASIO (serbisu sekretu australianu sira) hodi prende tiha dokumentu sira, inklui mós passaporte.

Iha tinan 2016, sasin ne'e la konsegue halo viajen to'o Haia hodi fó nia sasin, tanba Ministériu Negósiu Estranjeiru australianu nega tiha atu halo fali nia passaporte foun.

Primeiru-ministru australianu, Scott Morrison, hatete katak nia hein " sei iha justisa".

"Ami nian intensaun katak buat hotu hodi ho forma ida ne'ebé maka permite katak sei iha justisa", hatete Scott Morrison, iha deklarasaun ba jornalista sira balun antes hahú julgamentu.

"Sei iha nafatin apoiu Australia nian no serbisu konsular sira ne'ebé maka naran australianu ida bele hein. Maibe iha tempu ne'ebé hanesan ami tenki respeita lei sira ami nian viziñu nian no nasaun sira seluk", afirma, iha konferénsia imprensa ne'ebé transmiti iha diretu hosi televizaun australiana sira.

Peter Galbraith, eis-diplomata ONU nian ida ne'ebé hamutuk ho ekipa Timor-Leste nian ne'ebé hetan espionajen iha tinan 2004, kritika Justisa australiana ne'e.

Iha deklarasaun ba jornal britániku The Guardian, Galbraith konsidera akuzasaun ba mane na'in rua ne'e hanesan asaun "vingativa ida no laiha sentidu", saida maka Austrália tenki halo maka haluha tiha "epizódiu ne'ebé la'ós hanesan ezemplu ne'e".

Galbraith insiste katak operasaun espionajen kontra nia no funsionáriu sira seluk hosi Timor-Leste ne'e "hanesan krime ida" tuir lei internasional.

ho Lusa

 


Comentários

Critério de publicação de comentários