Pájina aktualizada iha 20:06h, segunda-feira 17 Juñu

Autoridade timoroan sira estuda reforsu seguransa nian iha zona balun iha Dili

11 de Dezembro de 2018, 00:35

Autoridade timoroan sira sei reforsa seguransa iha Natal no Tinan Foun hodi hatan bá, aumentu lijeiru iha numeru ho violénsia insidente sira iha zona balun Dili nian, hatete ministru tutela ba Lusa.


"Eziste insidente barak. Indise insidente nian sa'e", afirma ministru interinu do Interior no ministru Defeza, Filomeno Paixão, ba Lusa.

Governante ne'e esplika katak asuntu sira ne'e sei debate iha reuniaun ida ho komandu rua forsa seguransa nasaun nian, Forsa Defeza Timor-Leste nian (F-FDTL) no Polisia Nasional Timor-Leste nian (PNTL).

"Ami iha buat barak atu koalia. Konabá seguransa Natal no Tinan Foun nian, no mós konabá regra sira empeñamentu nian, liu-liu ba polisia", nia hatete.

"F-FDTL sira hatene konabá regra empeñamentu no tau iha pratika, maibá iha parte seluk, hosi PNTL nian nem sempre", nia afirma.

Komentariu sira Filomeno Paixão nian refere ba konsekuénsia sira insidente iha fulan Novembru ne'ebé maka polisia na'in rua prezu preventivamente hafoin tiru ho sira nian arma serbisu nian bainhira sira folga hela, no kauza ema na'in tolu mate no na'in lima kanek iha festa 'koremetan' (serimonia ne'ebé maka halao hafoin tinan ida ema ruma mate) iha kapital timoroan nian.

Kazu ne'e provoka konsternasaun no kritika makas konabá atuasaun abuziva ka ilegal hosi polisia sira, ho ema sira balun ne'ebé maka publika video, foto ka relatu sira konabá insidente ne'ebé maka envolve ajente sira iha serbisu hela ka sira ne'ebé folga.

Kesar sira konabá asaun ilegal sira ajente polisial sira nian lori komandu hodi hare fila fali kestaun kontrolu arma ajente sira nian.

Iha semana sira ikus ne'e, estatistika sira Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) nia nota numeru boot la hanesan normal ba numeru kanek sira ne'ebé maka rezulta hosi insidente violentu sira.

Husu konabá kazu sira ne'e, Filomeno Paixão admiti katak, parte hosi konfrontu sira ne'e tanba tensaun membru no elementu sira grupu arte marsiais sira nian, asuntu ida ne'ebé maka "komplexu no ho vertente oioin: politika, ekonomika, kultural no ordem sira seluk".

"Maski ita iha ona lejislasaun ne'ebé sufisiente administra kestaun arte masiais nian, ne'e laos fasil atu atua. Arte marsiais sira barak maka infiltradu iha instituisaun barak, inklui mós seguransa nian", nia subliña.

Konabá aumentu insidente sira ne'e, Paixão hatete katak iha "fator barak maka aponta ba ne'e", inklui mós faktu elementu sira balun hosi grupu arte marsiais sira ne'ebé maka kompleta sira nian graduasaun no fila hosi Indonezia.

"Bainhira sira fila sira tenta implementa sira nian estatutu, no hatudu serbisu", nia akresenta.

"Balun hatete katak iha ema balun maka aproveita no uza ne'e ba objetivu oioin. No iha mós funu entre arte marsiais sira", nian esplika.

Nia admite katak kontrolu total ba situasaun ne'e difisil, tanba iha "elementu sira arte marsiais sira" maka iha instituisaun hanesan PNTL.

ho Lusa

 


Comentários

Critério de publicação de comentários