Pájina aktualizada iha 16:40h, kuarta-feira 24 Jullu

PR timoroan promulga Orsamentu Jeral Estadu nian

07 de Fevereiro de 2019, 20:56

Prezidente Republika timoroan, Francisco Guterres Lu-Olo, promulga iha loron-kinta ne'e Orsamentu Jeral Estadu nian (OJE) ba tinan 2019 nian, ne'ebé maka haruka despaxu ne'ebé asinadu ba Parlamentu Nasional, hatete fonte Prezidénsia nian ba Lusa.


"Prezidente promulga ona Orsamentu Jeral Estadu nian (OJE)", afirma fonte ne'e.

Gabinete imprensa Prezidénsia nian hatete de'it katak desizaun promulgasaun nian la obriga divulgasaun ba komunikadu ka deklarasaun ida.

Fonte seluk gabinete Lu-Olo nian hatete katak "talvez" Prezidénsia sei halo dokumentu ida iha loron hira oinmai konabá desizaun ne'e.

Rekorda katak OJE ba tinan 2019 ne'e fofoun veta tiha hosi Prezidente, no ne'ebé maka ba fali Parlamentu Nasional ne'ebé maka aprova fali alterasaun sira balun, espesialmente dolares millaun 650 ne'ebé destinadu ba sosa partisipasaun maioritaria iha konsorsiu Greater Sunrise nian.

Hafoin aprovasaun maioritaria ne'e, Prezidente Republika hatete ba Lusa, iha komentariu kiik ida katak desizaun Parlamentu Nasional nian fó "razaun" ba ninian vetu maibé "la totalmente satisfatoria".

Governu no bankada koligasaun nian konsidera katak hasai dolares millaun 650 hosi OJE ne'e bele halo no sem kompromete operasaun tanba aprovasaun alterasaun ba Lei Atividade Petrolifera (LAP), ne'ebé promulga iha fulan Janeiru ne'e hosi Prezidente, permite pagamentu operasaun sira Greater Sunrise nian diretamente hosi Fundu Petroliferu (FP), la liu hosi OJE.

Refere mós katak, grupu ida hosi deputadu sira na'in 23 Fretilin nian no PD nian aprezenta iha loron-kuarta ne'e ba Tribunal Rekursu pedidu fiskalizasaun abstrata ida ba konstitusionalidade ba polemika sira alterasaun ba LAP nian.

Alterasaun ne'e aprova hosi parlamentu, no veta hosi Prezidente, ne'ebé maka kestiona legalidade no konsekuénsia diploma nian, maibé rekonfirma fila fali hosi maioria parlamentar (iha sesaun ida ne'ebé maka Fretilin la partisipa tanba halo protestu", no hafoin ne'e, obrigatoriamente promulga hosi xefe Estadu.

OJE ba tinan 2019 nian ho valor total dolares millaun 1.482.

ho Lusa

 


Comentários

Critério de publicação de comentários