Pájina aktualizada iha 16:40h, kuarta-feira 24 Jullu

PM timoroan hatete katak tuir justisa maka sei investiga alegadu abuzu sira ne'ebé komete hosi padre

07 de Fevereiro de 2019, 22:02

Primeiru-ministru timoroan, Taur Matan Ruak hatete iha loron-kinta ne'e katak polisia ho justisa maka sei investiga kazu padre norte-amerikanu ne'ebé suspeitu abuzu ba labarik sira iha orfanatu iha enklave Oecusse-Ambeno.


"Husik justisa maka toma konta. Prosesu lao hela. Ha'u iha respeitu boot ida ba ida ne'e. No ha'u husik polisia no justisa maka halo konta ba asuntu ne'e", hatete ba jornalista sira iha Palasiu Prezidensial hafoin ninian enkontru semanal ho xefe Estadu.

Publikasaun timoroan Tempo Timor notisia iha semana kotuk katak padre Richard Daschbach afsta tiha hosi Kongregasaun Doutrina Fé nian (KDF) iha Vatikanu hafoin akuzasaun sira katak nia abuza labarik barak ne'ebé maka iha ninian kuidadu iha Oecusse.

Sita responsavel katoliku timoroan sira, Tempo Timor revela katak Dascbach admiti duni ninian krimi sira ba kongregasaun Societas Verbi Divini (SVD ka Sosiedade Liafuan Divina), no ne'ebé maka hasai tiha hosi enklave.

Investigasaun, ne'ebé hosi jornalista na'in rua, timoroan ida no olandeza ida, indika katak, padre ne'e fila fali ba fatin ne'ebé maka nia komete abuzu sexual sira ba menor sira.

Husu konabá kazu ne'e, Taur Matan Ruak konfirma katak nia rasik, akompaña hosi ninian fen, Isabel Ferreira, vizita iha fulan Marsu tinan kotuk seda SVD nian iha Dili, bainhira suspeita sira ne'e lori ba responsavel kongregasaun nian.

"Ha'u la iha intensaun atu pasa kartaun imunidade ba padre ne'e, Simplesmente, nu'udar ser umanu, ho kestaun respeitu, ami vizita hodi hatene saida maka pasa no manifesta ami ninian preokupasaun konabá kestaun sira ne'e", hatete Taur Matan Ruak ne'ebé maka iha altura ne'ebá nu'udar prezidente Partidu Libertasaun Popular (PLP) no lider koligasaun Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP).

Sita hosi Tempo Timor, Yohanes Suban Gapun, suprevizor rejional SVD, hatete katak durante vizita Taur Matan Ruak nian ne'e nia husu para husik fali padre ne'e fila ba Oecusse.

"Señor Taur Matan Ruak no ninian fen mai vizita ami no koalia ho Daschbach. Sira mós husu favor ida husik fali nia ba Oecusse tanba ema barak maka gosta nia iha ne'ebá no sei respeita nafatin nian. Favor ida husik nian ba fali Oecusse tanba nia katuas ona no husik deskansa ho paz iha ne'ebá", nia konta.

Daschback, ho tinan 81, natural hosi Pittsburg, iha Estadus Unidus, hela iha Timor-Leste dezde tinan 1966 no iha tinan 1992 nia halo uma rua ba abrigu labarik sira, Topu Honis, iha fatin rua iha enklave Oecusse.

Pajina Topu Honis deskreve uma abrigu ne'e hanesan espasu seguru ba orfaun sira, labarik sira hosi familia kiak, ema boot sira ho defisiénsia no feto sira ne'ebé maka tenta halai hosi abuzu.

Yohanes Suban Gapun, supervizor rejional SVD nian, konfirma katak kongregasaun ne'e simu iha inisiu tinan 2018 informasaun konabá abuzu sexual sira hosi parte Daschback, no suspensu hosi ninian funsaun sira enkuantu investigasaun ne'e lao hela.

Gapun hatete katak nia rona konversa telefonika ida entre Daschback no ninian superior sira iha Roma no ne'ebé maka nia konfirma suspeita sira ne'e: " 'Ne'e 100% loos' nia hatete. Nia repete ne'e dala hat".

Maski nia suspensu no iha fulan Novembru 2018 laisizadu tiha, tuir relatu sira hosi Catholic News Servisse (CNS), Daschback fila fali ba Oecusse ne'ebé maka nian hela fatin bá.

ho Lusa

 


Comentários

Critério de publicação de comentários