Pájina aktualizada iha 11:03h, segunda-feira 06 Jullu

Primeiru-ministru israelita observa ba aumentu hosi antisemitismu ho ko'alia kona-ba kartun António nian

02 de Maio de 2019, 22:33

Primeiru-ministru israelita, Benjamin Netanyahu, denunsia ona iha loron-kuarta ne'e saida maka nia hatete hanesan aumentu hosi antisemitismu iha mundu, no fó ezemplu ida maka kartun ne'ebé halo hosi autor portugés António.


"Ita moris iha paradoxo ida, admirasaun hosi mundu tomak ho Estadu judeu, akompaña iha sírkulu balun ho aumentu ida hosi antisemitismu", Netanyahu hatete hodi hatutan katak: "Extrema eskerda no extrema direita konkorda de'it iha pontu ida: ódiu ba ema judeu sira".

Primeiru-ministru, ne'ebé ko'alia iha serimónia ida antes komemorasaun konsagradu sira iha Israel ba memória hosi jenosídiu, ezemplifika ódiu ho atake ida ne'ebé halo ona ema na'in ida mate iha sinagoga ida iha Califórnia no ho kartun ne'ebé publika iha jornal New York Times.

Dezeñu hosi autor portugés, reprezenta Prezidente Estadus Unidus nian hanesan matan-delek no ho kipá ida iha ulun, no iha asu ida ho Netanyahu nia oin sai hanesan mata-dalan, publika ona iha jornal no hafoin ne'e hasai tiha ho pedidu deskulpa nian. Kartunista nega ona katak dezeñu ne'e laiha hanoin antisemita nian.

Netanyahu ko'alia iha Yad Vashem, memorial Holokaustu nian iha Jeruzalén, iha prezensa hosi dirijente prinsipal israelita sira nian no antes komemorasaun hosi “Yom HaShoah”, loron holokaustu nian.

Antisemitismu aumenta daudaun iha Europa no iha Amérika-Norte, haktuir hosi relatóriu ida hosi Sentru Kantor ba estudu hosi judaízmu iha Europa no divulga hosi Kongresu Judaiku Europeu.

Lusa

 


Comentários

Critério de publicação de comentários