Pájina aktualizada iha 00:57h, domingu 06 Jullu

Misaun CPLP nian iha Guiné Ekuatorial hodi avalia dezenvolvimentu sira dezde adezaun

04 de Junho de 2019, 19:38

Komunidade hosi Nasaun sira Lian Portugeza (CPLP) sei haruka misaun ida ba kapital ekuato-guiniense entre loron-kuarta ho loron-sesta hodi "avalia dezenvolvimentu sira ne'ebé rejistadu" dezde adezaun nasaun nian iha organizmu ne'e, iha tinan 2014.


Misaun Akompañamentu hosi Programa Adezaun Guiné Ekuatorial nian ba CPLP sei xefia hosi embaixador Cabo Verde nian, José Luís Monteiro, no sei iha membru na'in 17, inklui reprezentante sira ne'ebé indikadu hosi Estadu-membru sira CPLP nian, hosi Sekretariadu Ezekutivu hosi Komunidade no hosi Institutu Internasional Lian Portugeza (IILP) nian.

Misaun, ho objetivu "avalia dezenvolvimentu sira ne'ebé rejistadu iha prosesu adezaun Guiné Ekuatorial nian iha CPLP, ne'ebé kompleta tinan lima iha fulan-Jullu tuirmai", reprezenta misaun dahuluk ho dimensaun boot ne'ebé maka organizasaun halo ba nasaun ne'e.

Tuir CPLP, misaun sei halo "reuniaun plenáriu sira ho autoridade ekuato-guiniense sira ho enkontru setorial sira" iha liña sira ne'ebé defini iha programa hosi adezaun nasaun nian ba komunidade.

Kona-ba nia entrada iha CPLP, Guiné Ekuatorial kompromete hodi dezenvolve temátiku lima: divulgasaun lian portugeza, akollimentu ho implementasaun hosi aservu komunitáriu, reabilitasaun hosi memória istóriku ho kultural, komunikasaun institusional ho promosaun ho integrasaun hosi sosiedade sivil.

Aleinde ne'e, misaun sei hasoru malu ho reprezentante sira hosi Ministériu sira hosi Asuntu Esterior sira ho Koperasaun, Justisa, Kultura, Edukasaun ho Direitu Ema nian, no ho reprezentante sira hosi Kbiit Judisiáriu ho Lejislativu Guiné Ekuatorial nian.

Konkluzaun sira hosi misaun sei haktuir iha relatóriu final ida ne'ebé sei aprezenta ba Komité Konsertasaun Permanente no, iha faze futuru, sei haruka ba reuniaun foun hosi Konsellu Ministru sira CPLP nian.

Reuniaun foun hosi Konsellu Ministru sira CPLP nian marka ba loron 19 Jullu, iha sidade Mindelo, Cabo Verde.

Governu Guiné Ekuatorial nian, lidera hosi Teodoro Obiang Nguema, tinan 76, iha poder durante tinan 39 nia laran, hetan beibeik akuzasaun ba violasaun direitu ema nian hosi nia opozitor sira no hosi organizasaun internasional sira.

Nasaun sira ne'ebé halo parte iha CPLP maka hanesan Portugal, Angola, Brazil, Cabo Verde (ne'ebé iha prezidénsia rotativu CPLP nian), Guiné-Bissau, Guiné Ekuatorial, Mosambike, São Tomé & Prínsipe ho Timor-Leste.

Lusa

 


Comentários

Critério de publicação de comentários