Pájina aktualizada iha 19:08h, sabado 04 Jullu

Afeganistaun troka Síria hanesan nasaun ladún pasífiku iha mundu, haktuir hosi Índise Global Dame nian

13 de Junho de 2019, 00:08

Tinan ne'e, Afeganistaun troka ona Síria hodi sai hanesan nasaun ne'ebé ladún pasífiku iha mundu no Iémen tama, ba dala uluk, iha grupu hosi Estadu lima ne'ebé ladún pasífiku, revela hosi Índise Global Dame tinan 2019 nian ne'ebé fó sai iha loron-kuarta ne'e.


Tuir relatóriu anual ba dala 13 hosi Índise Global Dame (GPI), ne'ebé elabora hosi Institutu ba Ekonomia ho Dame ho sede iha Sydney, Europa sai nafatin hanesan rejiaun ne'ebé pasífiku liu iha mundu, rejista di'ak oituan ida, no rejiaun hosi Médiu Oriente ho Norte Áfrika nian hanesan ladún pasífiku.

Iha total, nasaun hamutuk 22 hosi nasaun europeu hamutuk 36 rejista ona di'ak iha GPI tinan 2019 hasoru ho rezultadu tinan anterior.

Islándia sai nafatin hanesan nasaun ne'ebé pasífiku liu iha mundu, pozisaun ida ne'ebé okupa dezde tinan 2008 no Afeganistaun agora hanesan nasaun ladún pasífiku, hodi troka Síria.

Portugal okupa pozisaun datoluk, tuir Áustria, Dinamarka ho Kanadá, bainhira Alemaña mosu iha pozisaun 22 no España iha pozisaun 32.

Tuir GPI, Butaun rejista di'ak maka'as hosi nasaun ruma iha top 20, sa'e fatin 43 iha tinan 12 ikus ne'e.

Iha fatin ikus sira okupa hosi Irake (pozisan 159), Iémen, Sudaun-Súl, Síria ho Afeganistaun (pozisaun 163).

Ne'e hanesan tinan dahuluk dezde inísiu hosi índise maka Iémen klasifika entre nasaun lima ne'ebé ladún pasífiku.

Institutu rejista mós katak nível médiu hosi dame global aumentu di'ak oituan, ba dala uluk iha tinan lima nia laran.

Pontuasaun média hosi nasaun di'ak ona iha 0,09%, ho nasaun hamutuk 86 verifika di'ak ida no nasaun hamutuk 76 rejista agravamentu.

GPI tinan 2019 revela mós mundu ida ne'ebé konflitu sira ho krizi sira ne'ebé mosu iha dékada liubá hahú diminui, maibé tensaun foun sira mosu iha nasaun sira nia laran no entre nasaun sira.

Aumentu hosi hakmatek hanesan rezultadu hosi diminuisaun ida iha gravidade hosi konflitu oioin iha mundu tomak, nune'e halo diminuisaun ida hosi ema sira ne'ebé mate tanba konfitu internu sira.

Índise Global Dame, produzidu hosi Institutu Ekonomia ho Dame nian, klasifika nasaun hamutuk 163 (99,7% hosi populasaun mundial) tuir ho indikador kualitativu ho kuantitativu sira dame nian hamutuk 23.

Lusa

 


Comentários

Critério de publicação de comentários