Pájina aktualizada iha 22:43h, segunda-feira 25 Maiu

Covid-19: Embaixador portugés hatete katak laiha rejistu ba agresaun hasoru ema estranjeiru iha Timor-Leste

25 de Março de 2020, 00:43

Embaixador Portugal nian iha Díli hatete iha loron-tersa ne'e ba Lusa katak laiha rejistu ruma ba agresaun fízika ba sidadaun estranjeiru ruma iha Timor-Leste ne'ebé iha relasaun ho pandemia Covid-19.


"Laiha rejistu ruma ba agresaun fízika sira ba ema estranjeiru sira, liuliu ba ema portugés sira, relasionadu ho Covid-19, ka situasaun seluk", afirma hosi José Pedro Machado Vieira, hodi hatutan katak autoridade timoroan sira akompaña "maka'as" situasaun.

"Ha'u simu informasaun hosi autoridade timoroan sira katak sira iha atensaun ba kestaun no iha alerta ba notísia sira ne'ebé maka fó sai iha Portugal no garanti ona katak sei akompaña maka'as situasaun no haruka esforsu sira hodi garanti seguransa ba ema estranjeiru no ba ita nia komunidade", nia hatete.

José Pedro Machado Vieira reaje ona ba notísia ida ne'ebé fó sai iha Portugal, ne'ebé hatete katak profesor portugés sira iha Baucau hetan agresaun no ameasa.

Lusa tenta kontakta ona dosente balun ne'ebé lakohi fó deklarasaun sira maibé konsidera notísia ne'e hanesan "forte tebes".

Ministru Negósiu Estranjeiru timoroan konsidera alegasaun sira ne'e hanesan "alarmista ho lahó fundamentu" maibé indika ona katak notísia ne'e hamosu ona preokupasaun tanba to'o ona Prezidente timoroan.

"Husu ona atu komprova alegasaun sira ne'e, inklui ho polísia iha Baucau, no laiha rejistu ruma kona-ba agresaun. Laiha sentimentu ida hasoru ema estranjeiru sira no liuliu hasoru ami nia maun-alin portugés sira", afirma hosi Dionísio Babo.

"Nunka iha ódiu ida hanesan ne'e hasoru ema ida, liuliu ba ema portugés sira, ne'ebé hanesan respeitadu tebes no simu ho sentimentu emosional ida hosi Timor", nia hatete.

Polítiku repete fali apelu sira ba kalma no admiti ona katak Governu timoroan foti hela medida sira hodi hasoru ho situasaun, hatán ba aprensaun ho garanti posibilidade ba ema hotu nia moris di'ak, inklui ema estranjeiru sira.

Ministru interinu Interior, Filomeno Paixão, hatete mós ba Lusa katak laiha kesar sira ba agresaun fízika nian ba ema estranjeiru ida iha teritóriu, komprova de'it informasaun hosi insidente sira ba intimidasaun maibé lahó gravidade.

Kuaze profesor portugés sira, halo parte iha projetu hanesan ho dosente sira iha Baucau, nune'e mós ema portugés sira seluk iha nasaun, husu ona hodi bele fila ba Portugal.

Embaixador portugés adianta ona katak iha planu kontinjénsia ida maibé medida nesesáriu sira "sei foti bainhira presiza no haree ba nível sira ameasa nian no perigu nian no ba preokupasaun sira hosi komunidade portugeza tomak".

Diplomata rejeita ona akuzasaun hosi abandonu no subliña ona katak kontaktu sira hotu ne'ebé halo iha hela akompañamentu, liuhosi reuniaun regular sira ho responsável sira hosi projetu koperasaun sira iha nasaun hamutuk ho embaixada Uniaun Europeia nian.

Iha loron hirak ikus ne'e, ema estranjeiru balun relata ba Lusa insidente oioin, laiha ida maka ho gravidade, hodi hatete katak sira hetan intimidasaun, ho uzu liafuan hanesan "korona malae", hanesan liafuan ne'ebé uza baibain iha Timor-Leste hodi refere ba ema estranjeiru sira.

Maski hosi insidente sira ne'e, situasaun iha Díli no iha parte seluk nasaun nian hanesan normal, ho sinal sira hosi aumentu ida hodi sosa foos no produtu báziku sira seluk hosi populasuan no movimentu maka'as ba supermerkadu sira.

Iha loron hirak ne'e, banku sira rejista fila maka'as, banku sira hanesan responsável hosi área ne'ebé hodi selu saláriu ho pensaun sira.

Intimidasaun ne'ebé sente iha Baucau hosi profesor portugés sira, destaka iha sidade daruak nasaun nian, halo embaixador Portugal nian haruka atu dosente sira ba Díli.

Iha findesemana, boatu oioin iha rede sosial sira tenta halo relasaun hosi kazu konfirmadu dahuluk Covid-19 nian iha nasaun ho kazu suspeitu ida ne'ebé relasionadu ho Baucau.

Insidente todan liu to'o agora maka rejista hosi autoridade sira la envolve ema estranjeiru sira no sentra iha opozisaun hosi komunidade lokal sira ba instalasaun iha zona sentru sira hosi kuarentena ba Covid-19.

Situasaun iha fatin sira ne'e mós sai kalma ona hafoin reforsu polísial no hafoin vizita hosi líder istóriku timoroan Xanana Gusmão ne'ebé, iha loron-segunda, husu kalma ba populasaun no esplika ona katak hanesan medida preventivu ida ho protesaun ba ema tomak.

Iha komunikasaun ne'ebé haruka ba Lusa hosi familiar sira hosi profesor sira refere ona insidente ida katak ema tuda fatuk ne'ebé maka akontese iha hotel.

Responsável portugés iha unidade hotel nian la konkorda ho informasaun no afirma ona katak iha ema sira seluk iha hotel, ne'ebé hanesan mós portugés sira, no funsionáriu sira, timoroan sira ho portugés sira, serbisu hela "ho total normalidade".

Profesor sira ne'ebé mai hosi Baucau hela iha hotel ida iha sentru Díli nian, no responsável hanesan indika ona ba Lusa katak iha disponibilidade hodi kontinua simu profesor sira ne'e ho "folin kontinjénsia nian" ne'ebé halo akomodasaun sai posível.

Koronavírus foun, responsável hosi pandemia Covid-19, infeta ona ema rihun 345 resin iha mundu tomak, na'in 15.100 resin mate ona.

Hafoin mosu iha Xina, iha Dezembru, moras ne'e espalla ona iha nasaun ho teritóriu hamutuk 179, halo Organizasaun Mundial Saúde (OMS) deklara ona situasaun ida pandemia nian.

Nasaun oioin foti ona medida estraordináriu sira inklui rejimi kuarentena ho taka fronteira sira.

Lusa

 


Comentários

Critério de publicação de comentários