Pájina aktualizada iha 20:29h, kinta-feira 24 Setembru

COVID-19: Governu klarifika prosesu akompañamentu hosi kazu suspeitu sira

14 de Abril de 2020, 20:26

Iha loron-tersa ne'e, Governu fó sai detalle sira hosi rastreiu ho kontrolu hosi grupu ida ho ema na'in 40 resin ne'ebé halo parte iha kazu foun tolu hosi COVID-19, ne'ebé maka hetan dezde loron-sesta iha nasaun.


To'o agora, kazu sira ne'ebé maka hetan iha Timor-Leste hanesan kazu importadu, no kazu tolu ikus identifika ona iha grupu hanesan hosi estudante timoroan sira ne'ebé maka sai hosi Indonézia no tama iha nasaun iha loron 01 Abril, informa hosi ezekutivu.

Kazu dahaat maka kazu hosi pasiente ida ne'ebé rekupera ona.

Iha komunikadu, Governu esplika ona katak grupu ida ho ema na'in 37 ne'ebé sai hosi postu fronteira Mota-Ain, iha norte illa nian, ba Díli, iha loron 01 Abril, iha autokarru ne'ebé aluga hosi Sentru Integradu ba Jestaun Krizi nian (CIGC) ne'ebé kria hosi autoridade timoroan sira nian hodi lidera kombate hasoru COVID-19.

Iha nota esplikativu ida, Sekretaria Estadu Komunikasaun Sosial nian hatán ba preokupasaun sira ne'ebé mosu iha rede sosial sira kona-ba prosesu rastreiu hosi kontaktu sira hosi kazu sira iha nasaun.

Ho suspensaun hosi transporte públiku sira tanba limitasaun hosi estadu emerjénsia nian, autokarru sira aluga hosi CIGC, espesialmente hodi tula ema timoroan sira ne'ebé maka tama ona iha nasaun, "no laiha pasajeiru baibain seluk", indika hosi autoridade sira.

Governu esplika ona katak autokarru sira akompaña hosi efetivu sira hosi Unidade Polísia Fronteira nian (UPF) to'o hotel iha Díli, hodi sira tama iha kuarentena no ne'ebé maka hetan ona kazu lima.

Tuir ezekutivu, bainhira hetan kazu dahuluk hosi kazu tolu ne'e, iha loron 10 Abril, motorista na'in rua no ajudante na'in haat hosi autokarru ne'e "tama kedas iha kuarentena, ho observasaun hosi Ministériu Saúde", iha Maliana, iha súl Díli nian.

Maski autoridade sira konsidera katak risku daet nian "hanesan ki'ik", ekipa vijilánsia epidemiolójiku ida no hosi laboratóriu nasional halo ona viajen ba Maliana hodi halo teste ba ema na'in neen.

Timor-Leste to'o agora rejista kazu neen hosi COVID-19, inklui ida rekupera ona.

Pandemia COVID-19, mosu hosi koronavírus SARS-CoV-2, halo ona ema rihun 118 resin mate no infeta one ema millaun 1,9 resin iha nasaun ho teritóriu hamutuk 193.

Hafoin mosu iha Xina, iha Dezembru, moras ne'e espalla iha mundu tomak, Estadus Unidus sai hanesan nasaun ne'ebé rejista númeru hosi vítima mortal aas (na'in 23.529) no ema infetadu (liu rihun 570).

Kontinente europeu, ho ema infetadu rihun 962 resin no vítima mortal rihun 80 resin, hanesan fatin ne'ebé maka rejista númeru boot hosi kazu sira, Itália sai hanesan nasaun daruak iha mundu ne'ebé maka iha liu vítima mortal sira (na'in 20.465) no kazu konfirmadu hamutuk rihun 159 resin.

Lusa

 


Comentários

Critério de publicação de comentários