Pájina aktualizada iha 14:52h, segunda-feira 21 Setembru

COVID-19: PR ho Governu analiza kombate ba entrafa ilegal sira iha fronteira

10 de Setembro de 2020, 23:42

Prezidente Repúblika timoroan hasoru malu, iha loron-kinta ne'e, ho membru oioin Governu nian, inklui primeiru-ministru, hodi ko'alia kona-ba "aumentu preokupasaun" ho entrada ilegal hosi sidadaun timoroan sira liuhosi fronteira rai nian.


Iha komunikadu, Prezidénsia esplika katak marka prezensa iha enkontru ho Francisco Guterres Lu-Olo xefe Governu no mós ministru Interior, Taur Matan Ruak, visi-primeiru-ministru José Reis ho ministru sira Defeza, Filomeno Paixão, ho Negósiu Estranjeiru, Adaljiza Magno.

Antonio Armindo, visi-ministru Interior, hatete ona ba Lusa katak iha semana hirak ikus ne'e tama, ilegalmente, iha nasaun "ema na'in 160 resin", no kaer hotu ema sira ne'e no haruka ona ba fatin sira kuarentena nian.

Maski esforsu sira iha patrulla ho polisiamentu, ho instalasaun hosi postu foun sira hosi polísia fronteira nian, Armindo admiti ona katak presiza nafatin ajente sira ba rejiaun.

"Ami aumenta ona postu polísia sira. Ami la fó sai númeru hosi ajente sira ne'ebé iha rai laran, tanba kestaun sira seguransa nian, maibé presiza reforsa tan apoiu ba Unidade Espesial Fronteira (UEF) nian", nia refere.

Kazu oioin hosi entrada ilegal sira iha relasaun ho membru sira hosi grupu sira arte marsial nian ne'ebé halo viajen ba parte indonéziu hosi illa ba serimónia sira juramentu ho filiasaun iha organizasaun sira hanesan ne'e.

Jornal Tempo Timor reporta katak pelumenus ema na'in 14 maka polísia kaer iha Díli hafoin tama ilegal iha Timor-Leste iha semana ikus ne'e.

Iha komunikadu, Prezidénsia Repúblika hatudu "preokupasaun sira" hosi xefe Estadu ho faktu tanba "sidadaun oioin tama ilegalmente iha rai laran", hamosu risku adisional hosi kontájiu komunitáriu hosi COVID-19, iha momentu ne'ebé maka nasaun iha de'it kazu ativu ida.

Francisco Maria de Vasconcelos, xefe Uma Sivil, esplika ona katak reuniaun serve ona hodi ko'alia medida sira prevensaun nian hodi trava entrada ilegal sira ne'ebé bele aumenta risku sira ba saúde hosi populasaun Timor-Leste nian.

Preokupasaun ne'e destaka ona hosi xefe Estadu bainhira halo deklarasaun hosi renovasaun estadu emerjénsia nian ne'ebé nia períudu hahú iha 05 Setembru.

Sidadaun sira hosi nasaun ruma ne'ebé maka tama iha Timor-Leste tenki, obrigatoriamente, kumpri períudu kuarentena ida durante loron 14 iha instalasaun sira Estadu nian ka hotel sira ne'ebé maka aprova antes hosi Ministériu Saúde.

Rekorda katak nasaun iha nafatin entrada limitadu, ho fronteira rai nian loke ba movimentasaun hosi ema sira iha loron 17 dala ida hodi kontrola númeru hosi ema sira ne'ebé tama.

Autoridade timoroan sira hatudu nafatin preokupasaun ho aumentu hosi númeru kazu sira iha viziñu Indonézia, liuliu tanba konsidera katak númeru loloos hosi kazu sira hanesan boot liu duké konfirma ofisialmente tanba iha relasaun ho númeru ki'ik hosi teste sira ne'ebé hala'o.

Entrada ilegal sira halo aumenta maka'as númeru hosi ema sira iha kuarentena ho izolamentu.

Informasaun ikus sira hosi Ministériu Saúde hatudu katak to'o ohin loron iha kuarentena iha instalasaun sira hosi Governu nian ho hotel sira - selu hosi Timor-Leste - iha ema total na'in 380 - inklui na'in 277 iha Díli, na'in 22 iha Kovalima, na'in 58 iha Bobonaro no na'in 23 iha enklave Oecusse-Ambeno.

Iha auto-izolamentu iha ema na'in 142, kuaze sira hotu iha hotel ne'ebé maka Governu aprova iha Díli no nia folin selu hosi ema sira ne'e rasik.

Iha momentu ne'e, iha mós ema na'in 142 ne'ebé hein hela rezultadu ba teste sira COVID-19 nian.

Timor-Leste, ne'ebé tama iha períudu dalima, durante loron 30 nia laran, hosi estadu emerjénsia, agora daudaun iha kazu ativu ida hosi COVID-19, ho pasiente na'in 26 rekupera ona dezde hahú pandemia.

Pandemia COVID-19 halo ona ema rihun 900 resin mate no infeta ona ema millaun 27,7 resin iha nasaun ho teritóriu hamutuk 196, haktuir hosi balansu ne'ebé halo hosi ajénsia franseza AFP.

Lusa

 


Comentários

Critério de publicação de comentários